Name van Carnavalsgroepe

Name van Carnavalsgroepe

Column: Dan sjrief mer plat:

Name van Carnavalsgroepe

 

Al ins sjtilgesjtange biej die name van de carnavalsgroepe? Missjien kiek se hiejnao mèt gans angere ouge nao d’n optoch.

Want, de zuls mer zoa wie ’t prinsepaar biej de “Loetsjers” huère, mèt es logo ‘ne baby mèt ’n loetsj in de mónd! En dan te bedinke dat ze zich veurhaer “Sjravelaere” neumde. Dan verwach se toch dat ze toen mer get aangemodderd höbbe en mèt ‘ne nuje naam volwassener wouwe euverkómme. Dus “Loetsjers”… uhm??? En of de groep van “Naksjebatste” dach: wat die verzinne, kènne veer ouch? Bèn benuujd wieväöl naksje batse ich zeen in d’n optoch…

Noe zint d’r miè groepe die oajt angesj hesje en wiër zint gegange mèt ‘ne nuje naam. Pak dich ins “De helde van toen”. Vreuger waore dat de “Penners”. Dus, tóén waore ze helde! Wat zouwe ze noe zin? En wie is ’t mèt dat sjtèlleke “Óngereigeld” en de “Beerdöpkes”? Zouwe ze ’t noe waal gereigeld höbbe en sjpare ze nog ummer beerdöpkes? En die “Knoepjoepe” dan? Ach, “Kiek Mer”, same mèt ‘ne Penner en ‘ne Knoepjoep Ach, “Kiek Mer”, same mèt ‘ne Penner en ex-Loetsjer zin ‘t 7 Carnavals Vrung. En hun vrouwluuj? “Bekiek ’t mer”!

D’r zin vas nog miè groepe gefuseerd, mer zuus te de “Knoevelaere” in d’n optoch, pak ènne vas en knoevel ‘m ins effe! ’t Kènt gebeure dat d’r waal kal in ’t dörp kump, want de “Moelemaekesj” loupe ouch mèt. En ach, wat zou ’t. Mèt al die “Klotsköp” biejein is d’n optoch in ’t Beumerwald de meujte waerd um te bekieke!

En ich weit ein dink zeker: “Ich Kiek Mèt!“

 

Laes editie 2-12 van #de Hulsberger